VERDIGRUNNLAG

I. VI ER FRIE

Vi liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. Vi står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Vi tar ansvaret som frihet forutsetter.

II. VI RESPEKTERER PRIVATLIV

Vi verner om den personlige sfære. Vi kjemper mot en voksende overvåkings-mani fra både stat og privat næringsliv, fordi det hemmer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og frihet fra overvåkning.

III. VI ER KRITISKE

Vi er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, ser etter svake sider, og finner løsninger. Vi lærer av våre feil.

IV. VI ER RETTFERDIGE

Vi holder vårt ord. Solidaritet er viktig for å oppnå felles mål. Vi er en motvekt til “la det skure”-holdningen som gjennomsyrer samfunnet, og har mot til å ty til handling når det er nødvendig.

V. VI RESPEKTERER LIV

Vi er fredelige. Derfor avviser vi dødsstraff og er imot ødeleggelse av vårt miljø. Vi står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv.

VI. VI IVRER ETTER KUNNSKAP

Vi jobber for ubegrenset tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning. Vi støtter fri deling av kultur og fri programvare. Vi mener at teknologi skal brukes for å gi mer frihet og flere muligheter, ikke økt kontroll og overvåkning.

VII. VI ER SOLIDARISKE

Vi respekterer menneskelig verdighet. Vi dedikerer seg til et samfunn forenet i solidaritet, hvor de sterke forsvarer de svake. Vi står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

VIII. VI ER INTERNASJONALE

Vi nytter mulighetene som Internett tilbyr, og er derfor i stand til å tenke og handle uten grenser.