Utenrikspolitikk

Innovasjon- og teknologipartiet er for internasjonalt samarbeid mellom mennesker. Vi ønsker en mest mulig fri og åpen verden som bygger broer mellom land og folk. Utveksling av kultur, handel, vitenskap og teknologi setter fart på samfunnsutviklingen og bringer mennesker fra hele verden mer sammen.

Vi ønsker spesielt å styrke vårt nordiske fellesskap. Norden er vårt viktigste handelsområde og norsk næringsliv er tjent med å løse opp i felles grensehindringer og knytte oss tettere sammen gjennom felles samferdselsprosjekter. Globalisering skal tjene felles velferd, mennesker må settes før selskaper.

Åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd i det lange løp. Norsk næringsliv står sterkere sammen med våre nordiske og europeiske handelspartnere enn vi gjør alene.

Det må innføres en felles nordisk transportplan og en ministerpost for samferdsel/transport/infrastruktur i Nordisk Ministerråd Satsing på fellesnordisk bedrifts- og arbeidsmarked og arbeide aktivt mot grensehindringer mellom de nordiske landene.

Norge må ikke styres av internasjonale interesser. Vi er et lite land i et stort geopolitisk spill der vi bør ta rollen som fredsnasjon, demokratisk forbilde og pådriver for bærekraftig økonomisk vekst. Innovasjon- og teknologipartiet er kritisk til overnasjonal styring, og forholdet til ACER skal avklares med en folkeavstemning.

Vi vil hindre norsk ratifisering av frihandelsavtalene TTIP og TISA mellom EU/EØS og USA, og CETA mellom EU/EØS og Canada slik disse foreligger i dag. Disse er en betydelig fare for arbeidsplasser og forbruker- og miljøstandarder. Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.

Vi vil hindre norsk ratifisering av de økonomiske partnerskapsavtalene EPAs (Economic Partnership Agreements) mellom EU og afrikanske stater slik disse foreligger i dag. Grunnen er at disse setter verne- og utviklingsbehovene til afrikanske stater til side til fordel for europeiske næringsinteresser. Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.

Vi støtter internasjonalt forbud mot atomvåpen og autonome våpensystemer. Norge må ratifisere forbudet mot atomvåpen. Atomvåpen må aldri bli brukt av Norge. Norge må jobbe for nasjonal og internasjonal lovgivning som skal beskytte mennesker mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter).

Vi vil jobbe for å redusere blant annet CO2-utslipp i henhold til internasjonale forpliktelser og samarbeid som ikke skader menneskelige hensyn. Vi ønsker også å opprettholde en rettferdig andel humanitær bistand der penger og ressurser ikke forsvinner til korrupte regimer eller ineffektive organisasjoner.