Skole og utdanning

Innovasjon- og teknologipartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunnet og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer, og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange mennesker står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Innovasjon- og teknologipartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet.

Utdanning skal gi pensjonspoeng fordi folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke gjør det.

Gode kunnskaper om informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser er avgjørende for at mennesker skal ta gode valg i dagens og morgendagens samfunn.

For å hindre frafall i skolen er det ønskelig at skolen i større grad tar høyde for elevens behov for tilrettelagt undervisning. Spesielt små barn som kommer rett fra barnehage er særs viktige å følge opp på individuell basis der barns naturlige nysgjerrighet må få utfolde seg i stedet for å bli undertrykket.

Fokus på et sunt læringsmiljø for alle klassetrinn vil være essensielt for trivsel, og videre fokus på lærerens kvalitet vil øke elevens faglige ferdigheter. Skolene må heller ikke tillates å forfalle til gode for midlertidige budsjetthensyn som bare forverres over tid.

Skolebibliotek må styrkes slik at elevene er sikret ressurser og trygge rammer i utviklingen av lære- og leselyst og digital kompetanse. Opplæringsloven må utvides til å spesifisere at skolebibliotekene skal ha kvalifisert personell til stede i skoletiden, oppdaterte boksamlinger, og teknologisk utstyr til å utvikle digitale ferdigheter. Det skal være et mål at det er et tett samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Innovasjon- og teknologipartiet skal arbeide for en grunnskole der:

 • elevene/lærlingene kan skaffe seg allmennfaglig kompetanse, praktisk kompetanse og sosiale erfaringer som grunnlag for å bli aktive og ansvarlige deltakere i videre studier, samfunns- og arbeidsliv.
 • elevene/lærlingene får tilpasset teoretisk og/eller praktisk læring, oppmuntres til utforskende holdninger og kritisk tankegang på en mest mulig fri måte for å få realisert egne evner og anlegg fullt ut.
 • elevene/lærlingene opplever trygghet og trivsel og at de blir sett og som enkeltindivider.
 • teoretiske og praktiske linjer på videregående skoler er likeverdige.
 • elevene/lærlingene får kunnskaper om verdier som fremmer respekt for menneskeverd, natur og miljø.
 • lærere og annet undervisnings-personell gis mulighet for etter- og videreutdanning med økonomisk kompensasjon
 • de som har det vanskelig får den hjelpen de trenger, og at de flinke får flere meningsfulle muligheter for utvikling.
 • ressursgrunnlaget styrkes slik at skolen kan praktisere tilpasset opplæring for alle.
 • en satser på tidlig innsats rettet mot elever som har særlige behov.
 • basisfagene lesing, skriving, regning og digital kompetanse får økt fokus.
 • det innføres praksisrelaterte studieretninger i videregående skole med teori tilpasset studieretningen.
 • en har nulltoleranse for mobbing
 • det innføres tilleggsutdanning for ledere i skolen.
 • etterutdanning for ledere og lærere pålegges.
 • skolehelsetjenesten styrkes.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Sørge for frie og åpne læremidler til alle fag i grunnopplæringa.
 • Lovfeste gratis privatisteksamen i videregående opplæring.
 • Alle skoler skal tilby opplæring i koding og ha et tydelig fokus på IKT. Alle elever må få like tilbud og muligheter uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på.
 • Skoler skal lære elevene å håndtere ubehagelige opplevelser og innhold som er ment for voksne fremfor å bruke «sensur-systemer». Elevene vil uansett ha behov for kompetanse og håndteringsevne.
 • Det skal være fokus på kildekritikk i digitale medier i skolene.
 • Legge religion inn under historiefaget. De ekstra undervisningstimene ønsker vi å bruke til å lære barn og ungdom om privatøkonomi og entreprenørskap. Det inkluderer hvordan man fyller ut en selvangivelse, starter et firma og investerer i aksjemarkedet.
 • At skolegudstjenester ikke bør finne sted i skolens lokaler eller i skolens regi. Skolens fysiske miljø bør framstå som religionsnøytralt.
 • Erstatte IKT/Kode-fag på grunnskolen med Teknologifag som endres annet hvert år for å holde tritt med teknologiske trender.
 • Innføre gratis skolemat til alle

Forskning og innovasjon

Innovasjon- og teknologipartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Innovasjon- og teknologipartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Innovasjon- og teknologipartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Øke offentlig støtte til forskning.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format, være fritt tilgjengelig og kunne brukes fritt.
 • Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal benytte seg av fri eller åpen-kildekode-lisenser, og den modifiserte kildekoden må være åpen og fritt tilgjengelig og kunne brukes fritt.
 • Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 • Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer.
 • Satse sterkere på romfart med utforskning av verdensrommet via Norsk Romsenter eller ESA (European Space Agency), samt styrke finansiering av forskning knyttet til dette feltet.
 • Sikre lokal produksjon av medisiner gjennom tvungne lisenser i krisesituasjoner som pandemier.