Natur og miljø

Innovasjon- og teknologipartiet er for en bærekraftig natur- og ressursforvaltning med vekt på rent vann og ren luft for alle samt et styrket vern av uberørt natur og artsmangfoldet.

Vi må bygge et bærekraftig samfunn som ikke bidrar til ødeleggelse av klima og miljø, et samfunn som tilpasser energi- og ressursforbruk til et akseptabelt nivå.

Det er ikke ansvarlig å eksperimentere med vårt og andre arters eksistensgrunnlag, og derfor legges føre-var prinsippet til grunn for all klima- og miljøpolitikk der ufullstendig kunnskap eller handlinger kan ha potensielle irreversible og/eller katastrofale konsekvenser. Samtidig må en tilstrebe å få mer kunnskap der vår viten er ufullstendig, og en korreksjon av planlegging og adferd må iverksettes basert på fakta og ny viten.

Det er godt dokumentert og vitenskapelig konsensus om at menneskelig aktivitet er i ferd med å føre til alvorlige miljø- og klimaendringer, dette må hensyntas og handles etter. Vitenskap og teknologi vil ikke nødvendigvis alene redde verden, og kan i noen tilfeller utgjøre en risiko for katastrofale konsekvenser. Samfunnet må redusere unødvendig forbruk og forsøpling, og arbeide for å utvide bruk av og forskning på fornybar energi.

En forutsetning for å følge føre-var-prinsippet og å leve i et bærekraftig samfunn er at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser. Dagens økonomiske modell er i for stor grad styrt av et stadig økende forbruk, en situasjon som av fysiske årsaker ikke kan fortsette på lang sikt.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Jobbe for å redusere blant annet CO2-utslipp i henhold til internasjonale forpliktelser og samarbeid.
 • Igangsette tiltak for å gjøre gjenvinning og annen ressurssparing til en arena for en økonomisk bærekraftig industri/næring.
 • Innføre høyere avgifter på unødvendig emballasje i alle ledd.
 • Satse på forskning på fornybare energikilder tilpasset norske forhold, samt bidra i internasjonal forskning på fusjon.
 • Modernisere og bygge ut eksisterende vann-, vind-, og bølgekraftverk, m.m.
 • Fjerne bompenger og innføre en ny universell beskatning som skal finansiere en bedre offentlig transport.
 • Redusere avgifter på små energieffektive biler, og øke avgifter på store energi-ineffektive biler.
 • Prioritere energieffektivseende tiltak og overganger til miljøvennlig teknologi.
 • Satse på en nasjonal utbygning av høyhastighetstog mellom de største norske byene.
 • Kreve åpen og tilgjengelig informasjon om varedeklarasjoner og produksjonsmetoder slik at forurensere skal betale og forbrukere kan ta velinformerte valg.
 • Stille strenge krav til bruk av dyr til forskning, og forby bruk av dyr til kosmetiske eller underholdningsmessige formål (eksempelvis tyrefekting).
 • Innføre spareincentiver for husstander som tar i bruk energieffektiviserende tiltak, bidrar til privat matproduksjon, avleverer mindre søppel, m.m.
 • Vil forby tvangsavl og avl av hunderaser som lider av alvorlige helseplager.
 • La lokalsamfunnene ha en større andel av inntektene fra energiressursene i egen kommune.
 • Sikre hjemfallsrett på alle energiressurser for å sikre at disse blir tilhørende folket.

Støtting av FNs bærekraftsmål

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker seg en bedre verden for alle, og vil jobbe for en politikk som sikrer alle et verdig liv. Innovasjon- og teknologipartiet støtter derfor også FNs bærekraftsmål.