Kunnskap og kultur

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe bruk av regionsperrer for åndsverk.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Få på plass regelverk og datasystemer som sikrer at innhenting av lisens til bruk av et de fleste åndsverk tar kort tid, kan gjøres ved selvbetjening, og har begrenset kostnad for privatfolk og små og mellomstore selskap.
 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Kreve bruk av programvare som er lisensiert med frie eller åpen-kildekode-lisenser i offentlig sektor.
 • Offentlige penger burde komme offentligheten til gode; programvare uten bruksbegrensninger kan gjenbrukes av offentligheten i andre sammenhenger.
 • Utvikling av programvare finansiert av det offentlige skal i størst mulig grad være tilgjengelig som åpen kildekode.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne den automatiske statsstøtten til livssynssamfunn, og at disse heller skal få tilgang på søknadsordninger som baserer seg på faktiske aktiviteter, og etter gitte kriterier som utelukker støtte til aktiviteter som strider mot norsk lov.

Spill og e-sport

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker satsing på e-sport og spillutvikling, anerkjennelse av spill som kultur og regulering av gambling-lignende mekanismer. Innovasjon- og teknologipartiet ser et stort ubenyttet potensial for økt kultur og næring i dataspill og e-sport, og vil derfor forbedre rammevilkår og øke tilskudd til aktivitet, utdanning, og oppstartsvirksomhet.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Likestille støtte/tilskudd til ikke-kommersielle miljøer, aktiviteter og organisasjoner som driver med dataspill med støtte/tilskudd til annen kultur, sport og idrett etter tilsvarende kriterier.
 • Opprette en paraplyorganisasjon som legges inn under NIF (Norges Idrettsforbund) som skal fremme et bredt tilbud for esport i Norge.
 • Øke bevilgninger til innkjøpsordninger via NFI (Norsk Filminstitutt) spesifikt avsatt til dataspill.
 • Opprette lokale idefabrikker/kompetansesenter på egnede steder (f. eks. offentlige bibliotek) der miljøer kan komme sammen for å utveksle erfaringer, kunnskap og ideer.
 • Satse på utbygging av norskeide datasenter for mange ulike formål, inkludert, men ikke begrenset til dataspill.
 • Videreføre og forbedre eksisterende satsning på koding i skolen, og øke tilskudd til etterutdanning/kursing av lærere.
 • Ta initiativ i alle tilgjengelige kanaler for å skape en ny bransjenorm nasjonalt og internasjonalt mot gambling-lignende-mekanismer i dataspill. Ingen støtte til markedsføring eller utvikling må gis til selskaper som tjener penger slike mekanismer internt i spill, heller ikke spill med interne betalings-mekanismer for å oppnå fordeler eller motvirke ulemper.
 • Arbeide for at det lanseres et norsk spillkollektiv for indie-utviklere og tilhørende kunstnere, med fokus på tilgang til fasiliteter og -teknologi, samt lave leve- og arbeidskostnader.

Idrett og trening

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og idrettsanlegg når lokalbefolkningen ønsker det. I et folkehelseperspektiv er det viktig å anerkjenne innvirkningen idrett og mosjon har som forebyggende helsetiltak. Forskning viser også at trening har positiv påvirkning for mental helse og akademiske prestasjoner.

Opphavsrett

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å liberalisere retten til fremstilling og deling av eksemplarer, slik at ikke-kommersiell deling og distribusjon gjøres lovlig, inkludert retten til kreativ gjenbruk (å lage avledete verk), og dette er fullt mulig å kombinere med at skapere får betalt for sitt arbeid.

Innovasjon- og teknologipartiet vil fjerne eget lovvern av DRM/tekniske sperrer, og vil korte ned vernetidens varighet.

Innovasjon- og teknologipartiet vil utrede om det bør innføres en ordning for aktiv registrering av opphavsrett, istedenfor dagens system med automatisk opphavsrett.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker ikke å fjerne Åndsverkloven eller all opphavsrett, og oppmuntrer heller ikke til lovbrudd. Derimot vil partiet ha lover som stemmer overens både med teknologisk og sosial utvikling, og med alminnelig rettsfølelse, og som dessuten er enkle å forholde seg til for folk flest.

Statlig finansiering av bibliotekene

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å legge mer av finansieringen av bibliotekene til staten, for å hindre at det blir en kommunal salderingspost.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å øke statlig støtte til utbygging og drift av folkebiblioteker.

Innovasjon- og teknologipartiet foreslår å øke statlige midler for å opprettholde dagens nivå på bibliotekstjenester.