Kommunikasjon og infrastruktur

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåking, hverken fra det offentlige eller fra private.

I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Innovasjon- og teknologipartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket.

For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Den digitale revolusjonen i det offentlige rom er fullt i gang, og klimaendringene krever ny miljøvennlig mobilitet. Infrastrukturen i våre byer, tettsteder og bygder og måtene som vi reiser mellom disse på, vil endre seg stort i fremtiden. Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å legge til rette for effektivisering av kollektivtransport og for selvstyrte, og med det også førerløse drosjer og minibusser.

Noen arealer som i dag brukes til trafikk ønsker vi med denne effektiviseringen å forme om til grønt- eller rekreasjonsområder, slik at de lokale innbyggerne får økt livskvalitet.

Allemannsretten bør grunnlovsfestes, og også utvides til å gjelde Internett.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Tilby tilgang til et åpent og trygt Internett for borgerne (gjennom oppdatert mobilnett eller Wi-Fi) i offentlige soner.
 • Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 • Utnytte alle fordelene ved å følge den nye nasjonale «ledningsforskriften».
 • Legge til rette for Wi-Fi og kommende generasjoner mobilnett.
 • Legge til rette for bredbåndutbygging.
 • Øke nettutbygging med spesielt fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 • Forby kvoter på bredbånd mobilt eller trådet.
 • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eksempler: Wi-Fi, «white spaces»).
 • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 • Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.
 • Alle innbyggere skal få tildelt en elektronisk identitet som kan benyttes for alle kommunale tjenester, integrert med de nasjonale offentlige tjenestene.
 • Kutt i forbindelse med avbyråkratisering skal gjøres på toppen av offentlige organisasjoner og gevinstene skal tilfalle brukerne. Flere varme hender.
 • Kutte i offentlig konsulentbruk og fordele offentlige IKT-prosjekter i mindre deler for bedre kontroll, med lavere kostnader og bedre involvering av IT-eksperter, brukere og ansatte.
 • Sørge for bedre kostnadskontroll i offentlig sektor på områder med rask kostnadsvekst, blant annet i samferdselssektoren.
 • Ha et program for kommunal faglig støtte til alle offentlige og private legekontorer og helsestasjoner i deres tilnærming til trygg digitalisering.
 • Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud, som sammen med fagkompetansen på IKT (se ovenfor) skal sikre prosedyrene for legekontor, inkludert kommunens fastleger og andre kommunale instanser som behandler sensitive personopplysninger (barnevern, sosialtjeneste, helsestasjoner, skole, barnehage og så videre), og som stiller sin kompetanse til rådighet for disse instansene.
 • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.

Nettnøytralitet

Prinsippet om nettnøytralitet må forsterkes ved lov i alle land for å sikre sterke incentiver for investeringer, rettferdig konkurranse og likebehandling av alle i det digitale rommet.

Vi anser informasjonsfrihet som en universell menneskerettighet, og nettnøytralitet et nødvendig middel for det.

Alle må være i stand til å ha tilgang til en internettilkopling som ikke diskriminerer noen som helst tjenester eller konkurrenter. Tiltak for trafikkstyring skal bare tillates i særlige tilfeller, drives på en klar og gjennomsiktig måte, og bare ha tekniske begrunnelser.

Ikke-diskriminerende tilgang til Internett må gjelde likt over hele verden. Vi avviser tiltak fra teleselskapene som truer fri adgang.

Reform av finansiering til veibygging/-vedlikehold og kollektivtransport

Dagens bompengeordning må avvikles, finansiering av veiutbygging/drift/kollektivtransport må skje via skattesystemet.

Innovasjon- og teknologipartiet foreslår å endre § 4 i yrkestransportlova slik at privatpersoner fritt kan tilby transport mot vederlag. Inntekter på inntil 50.000,- NOK unntas fra mva. fra persontransport, men skattlegges som vanlig personinntekt. Inntekter utover 50.000,- NOK vil kreve registrering av virksomhet etter vanlige regler.

Det må satses på utbygging av parker og annet grøntareal i byer. Kollektivtransport, spesielt i områder utsatt for stor kø, må prioriteres til et nivå som har tydelig effekt inklusive gratis billetter for spesifikke strekninger og perioder.

Små energieffektive biler bør ha lavere årsavgift enn store energi-ineffektive biler.

Gjennomgangstrafikk fra industri bør i størst mulig grad unngås ved å omorganisere plassering av veier, industri, og andre transportårer over tid.