Innvandring og integrering

Innovasjon- og teknologipartiet vil være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser.

Anvendelse av midlertidige tillatelser som innebærer at ungdom må reise fra Norge ved fylte 18 år, må avvikles. Praksisen som anvender kvoter for returnering av asylsøkere/flyktninger må endres slik at ikke svake grupper blir skadelidende. Kvaliteten på saksbehandling må forbedres, og alle vedtak må begrunnes med oppdatert korrekt informasjon. Asylsøknader som involverer barn skal prioriteres, samfunnet har et særlig ansvar for å gi trygghet og sikre rettigheter til barn på flukt.

Ved ankomst til Norge må flyktninger og asylsøkere få tilgang på tilfredsstillende psykologisk og somatisk helsetilbud. Papirløse og ikke-returnerbare asylsøkere må ha lik rett på helsehjelp som øvrige asylsøkere.

Personer uten norsk statsborgerskap som begår grov volds- eller vinningskriminalitet mister retten til oppholdstillatelse i Norge, og retur kan iverksettes straks etter rettskraftig dom. Ved fare for liv og helse ved retur til hjemland skal det søkes andre alternativer for utsendelse så raskt som mulig.

Integreringstiltak som gratis språkopplæring, arbeidstrening og utdanning må utvides og styrkes. For at hvert enkelt individ skal kunne få et fullverdig liv, samt bli produktive borgere, må tilrettelegging og aktiv deltakelse i samfunnet starte så tidlig som mulig. Rasisme og diskriminering må bekjempes på boligmarkedet, i arbeidslivet, på skolen, og i hverdagen. Men ytringsfriheten og faktabaserte debatter må ikke tilsidesettes for politisk korrekte holdninger eller for å skjerme grupperinger fra kritikk/påvirkning.

Stat og kommune må bli bedre til å samarbeide om bosetting av flyktninger slik at en i størst mulig grad unngår videre belastning i pressområder der infrastruktur, arbeidsmuligheter og andre viktige faktorer ikke innehar et tilfredsstillende nivå for integrering og livskvalitet.

Asylmottaksplasser skal være et statlig og kommunalt ansvar, og et antall basisplasser som dekker antallet asylsøkere til Norge skal til enhver tid gjenspeile reelle behov med en akseptabel standard. Opphold på lukkede asylmottak skal begrenses i størst mulig grad, spesielt overfor barn.

At noen har løyet eller har gjort feil på asylsøknaden skal ikke tillegges noen vekt et gitt antall år etter at asylsøknaden er avgjort og søkeren er godt integrert i samfunnet.

Innovasjon- og teknologipartiet jobber konkret for at:

  • Norge skal etterfølge internasjonale forpliktelser og følge anbefalinger fra FN, samt ratifisere FNs konvensjon om migranters rettigheter.
  • rettigheter skal ikke tilsidesettes på grunn av innvandringspolitiske hensyn.
  • asylsøkere skal ha rettssikker asylsaksbehandling inklusive klagerett.
  • saksbehandlingstiden for asylsøknader reduseres, og at asylsøkere gis nødvendig tilgang til kommunikasjon og aktiviteter ved opphold på asylmottak.