Helse og oppvekst

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å jobbe for å styrke pasientene og helsearbeidernes rettigheter.

Det bør satses på forebygging og rehabilitering i samfunnet. Helsearbeidere må lokalt få mer faglig frihet og mindre administrativt stress. Sentralisering med dårligere pasientsikkerhet som konsekvens bør stanses.

Innovasjon- og teknologipartiet mener at helsevesenet i hovedsak er et offentlig ansvar. Der private aktører utfører et arbeid på vegne av offentlige ansvarshavende må det stilles strenge krav til produktkvalitet, intern og ekstern kontroll, personvern, og arbeiderrettigheter. Det må innføres et tak på inntjeningsgrad og lønnsnivå. Arbeidet med digitalisering og automatisering må intensiveres.

Vi anser universell tilgang til medisiner og medisinsk behandling som en menneskerett.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Bevare lokale sykehus med akuttkirurgi og fødeavdelinger i hele landet.
 • Sørge for at alvorlig syke mennesker får best mulig behandling og medisinering basert på faglige vurderinger.
 • Forbedre varslervern til alle yrkesgrupper.
 • Fjerne foretaksmodellen for sykehus og legge ned de regionale helseforetakene.
 • Endre dagens utvikling, der utdaterte metoder for struktur og ledelse ødelegger arbeidsmiljø og behandlingskvalitet.
 • Fristille medisinsk personale i større grad fra unødvendige administrative rutiner.
 • Utrede behov og iverksette tiltak for nye IT-systemer i samråd med egne fagfolk over hele Norge der pasientsikkerhet, personvern, IT-sikkerhet, og effektiv drift må løses på en tilfredsstillende måte.
 • Innføre moderne systemer for digitalisering og automatisering for effektiv drift.
 • Sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk basert på faglige vurderinger.
 • Redusere ventetid og helsekøer ved utbygging og forbedring av grunnkapasitet i helsesektoren, men også ved innkjøp av eksterne tjenester der både faglige og økonomiske argumenter peker i samme retning.
 • Øke satsing på rehabilitering og habilitering.
 • Bygge sentraliserte miljøer for spesialisthelsetjenester for behov som ikke har akutt prioritet.
 • Fokusere på preventive helsetiltak for befolkningen for å redusere press på fremtidig behandlingskapasitet.
 • Sørge for at eldre kan leve under verdige forhold i egne hjem og på helseinstitusjoner, derav at aktivering, frihet, og medbestemmelse blir en større del av hverdagen på eldrehjem.
 • Bevare ambulansetjenester og annen kriseberedskap over hele landet.
 • Inkludere tannhelse som en del av øvrige offentlige helsetjenester.
 • Innholdet i avtaler mellom legemiddelindustrien og offentlig helsesektor må åpne og tilgjengelige.
 • Satse på forebyggende helse- og kostholdstiltak i barnehage og skole.
 • Faglige vurderinger må ligge til grunn for vurderingene av hvor sykehustilbudene skal ligge.
 • Øremerke midler til å opprette og drifte stående MR-undersøkelse på Rikshospitalet i Oslo og på Haukeland i Bergen.
 • Avskaffe NAV sin utredningsprosess under arbeidsavklaring og ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), og overføre ansvar til helsetjenesten, for vi ønsker et nytt og mer medmenneskelig system.

Ruspolitikk

Innovasjon- og teknologipartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser. Innovasjon- og teknologipartiet ser på rusmisbruk og tilhørende psykiatriske problemer som en del av menneskers helhetlige helseproblemer. Vi vil jobbe for at det lovfestes rett til behandling på riktig nivå og til rett tid, og at offentlige behandlingstilbud bygges opp innen rus og psykiatri for å møte de reelle behovene. Psykisk helse må likestilles med somatisk helse, uten diskriminering.

Tannhelse

Tannhelse må inn på lik linje med resten av kroppen i den offentlige egenandelsordningen. Dårlige tenner er i dag et fattigdomsproblem, og en ordning der tenner blir behandlet på lik linje med resten av kroppen vil avhjelpe dette.

Funksjonshemmede

Innovasjon- og teknologipartiet støtter alle ordninger som er nødvendige for at våre innbyggere skal kunne leve et verdig liv, slik som nasjonal dør-til-dør-transport for funksjonshemmende.

Vi ønsker at lovproposisjonen om retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være førende for tildelingen av dette, ikke en byråkratisk tidsgrense.

Innovasjon- og teknologipartiet mener at vi må lytte til dem som føler problemet med mobbing av funksjonshemmede på kroppen. Innovasjon- og teknologipartiet ønsker at grupper med ulike funksjonshemminger skal få en skolehverdag tilrettelagt sine særskilte behov. For å sikre at mobbing ikke er et problem må man sikre gode kunnskaper og toleranse i samfunnet. Vi tror mye av mobbingen generelt kommer av manglende toleranse for annerledeshet. Den toleransen og kjærligheten man ser hos små barn må dyrkes og støttes, slik at man ikke mister den på veien til voksenlivet.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker:

 • en full statlig finansiert BPA-ordning. Dette vil sikre at alle som fyller vilkårene for BPA, vil få muligheten til å nyttiggjøre seg ordningen, uavhengig av bostedskommune.
 • å flytte BPA-ordningen ut av helse- og omsorgstjenesteloven og tilbake til sosialtjenesteloven innunder Arbeids- og sosialdepartementet, med åpning for samkoordinasjon med helsetjenesten der det er behov.

Synsrehabilitering

Dessverre tar det alt for lang tid før hjelp i form av synsrehabilitering blir gitt og sannsynligvis skyldes dette at man ikke blir fanget opp av systemet. Årsakene til dette er sammensatt, men handler blant annet om kompetanse særlig i kommunen og et manglende nasjonalt synsregister.

Innovasjon- og teknologipartiet støtter tidlig innsats og økt kompetanse i kommunene og iverksetting av konkrete forbedringstiltak for eksempel i form av informasjonstiltak overfor fastlegene slik at disse selv har og kan videreformidle korrekt informasjon.

Det er viktig at blinde og svaksynte får nødvendig rehabilitering. Dette kan bidra til at blinde og svaksynte blir mer selvstendige og får økt livsutfoldelse.

Innovasjon- og teknologipartiet vil ha tilbud om tidlig testing i skolen av fysiske og psykiske plager som kan være til hinder for læring og utvikling.

Uføretrygd og AAP

Innovasjon- og teknologipartiet vil jobbe for omstrukturering av prosessen for å innvilge uføretrygd, hvor legers vurdering er tilstrekkelig. Dette vil korte ned på behovet for AAP, og vil beskytte pasienter mot å bruke opp resterende fungeringsevne på utprøvingstiltak. Arbeidsutprøving må bli frivillig, og tilrettelagt på en slik måte at det ikke forverrer helse og fungering.

Barnevern

Barnevernet skal deles slik at man får en kommunal forebyggings- og hjelpeenhet; mens omsorgsovertakelser og lignende overlates til statlig virksomhet.

Fylkesnemndene skal fjernes og barnevernssaker skal behandles i domstolsapparatet.

Kravene til sakkyndige og rapportene som skrives, skal strammes inn.

Tvungen overtakelse av omsorg for barn skal alltid vurderes av utenforstående instans fra annet geografisk kontor enn besluttende barnevernsvedtak innen to uker etter overtakelse. Barn og foreldres rettigheter skal sikres gjennom objektiv og upartisk vurdering. Med mindre det er umiddelbar fare for liv og helse skal relevante og faglig utarbeidende tiltak prøves før vedtak om overtakelse skal fattes. Dersom barn må skjermes på grunn av umiddelbar fare for liv og helse, skal tiltak igangsettes for å sikre barnets velferd, samt at alle relevante tiltak skal tilbys foreldrene uavhengig av om man tar sikte på gjenforening.

Omskjæring

Innovasjon- og teknologipartiet slutter opp om anbefalingen til Europarådet og de nordiske barneombud sin felles uttalelse, og ønsker å arbeide for en kjønnsnøytral lovgivning, hvor omskjæring kun kan utføres hvis en person som har nådd den alder og modenhet som kreves for å forstå nødvendig medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig press.

Oppvekst

Det er viktig at det er gode ordninger for å sikre like rettigheter og muligheter for alle barn uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn, ordninger som er tilstrekkelig tilpasset individuelle variasjoner.

Funksjonshemmede barn har samme rettigheter som andre barn og familien må gis nødvendig faglig og økonomisk støtte for å kunne gi barna best mulig levekår og livskvalitet. Dette inkluderer ombygging av bolig og installering av nødvendig utstyr, jfr. universell utforming.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Legge forholdene til rette for en trygg, fri, og utviklende barne- og ungdomstid tilpasset individuelle behov.
 • Gi foreldrene like muligheter til permisjons- og offentlige støtteordninger i forbindelse med svangerskap, fødsel og/eller adopsjon. Permisjon i denne forbindelse skal ikke svekke vedkommende sin opptjening av trygd, pensjon, eller andre sosiale stønader.
 • Sikre at barn i familier med ulike økonomiske ressurser, gis likeverdige utviklingsmuligheter og deltakelse i aktiviteter i og utenfor skoletid.
 • Igangsette arbeid med å forbedre dagens løsninger for barnevern som må iverksettes i de tilfellene der foreldre trenger hjelp for å gi barn en trygg oppvekst.
 • Jobbe for at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd gis økt støtte.
 • Jobbe for at alle har tilgang til gratis barnehage og gratis SFO over hele landet.
 • Jobbe for å redusere byråkratiet rundt foreldrepenger, engangsstøtte, barnehage- og skolesøknader. Samt sørge for at alle i utgangspunktet har samme rettigheter.