Forsvar og selvforsyning

Norge skal ha så god samfunnsberedskap, være så godt forberedt og ha et så sterkt forsvar på egen hånd, at vi kan trygge egen befolkning i krise og krig i et nødvendig tidsrom før våre allierte og andre samarbeidspartnere kan hjelpe oss. Samarbeid med nordiske naboer bør videreutvikles.

Krigføring i utlandet bør unngås med mindre våre allierte ber om hjelp til rettmessig forsvar, men yter humanitær bistand der dette er ønsket og nødvendig. Vi kan delta i internasjonale operasjoner godkjent av FN.

Vi støtter prinsippene bak Nobels fredspris, og skal som fredsnasjon være en pådriver for å opptre i fredsprisens ånd, ikke bare dele den ut: Norge skal således jobbe for reduksjon av militærstyrker, arrangering av fredskongresser, og nasjonenes forbrødring.

Norges forsvar bør hovedsakelig bestå av høyteknologiske våpensystemer med spesielt fokus på luftforsvar og marine. Norge har en av verdens lengste kyststriper, samt samfunnskritisk infrastruktur og industri langs kysten og på havet, vi må sørge for å være bedre rustet til å patruljere og forsvare våre interesser.

Svakheter i infrastruktur for kommunikasjon må utbedres og kompetanse i både offentlig og privat sektor trenger et løft.

Norges forsvar og samfunnsberedskap bør også baseres på at en tilstrekkelig andel av befolkningen har grunnleggende militær- eller beredskapserfaring. Ellers kan det lett oppstå mannskapsmangel ved plutselige kriser.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker en gjenreisning av Heimevernet og en gjenopprettelse av Sjøheimevernet som en del av nasjonal beredskap.

Sivilforsvaret skal til enhver tid ha pandemiberedskap (sanitet, medisinsk utstyr, masker/munnbind og lignende, samt trening i bruk av utstyret).

Vi støtter internasjonalt forbud mot atomvåpen og autonome våpensystemer. Norge må ratifisere forbudet mot atomvåpen. Atomvåpen må aldri bli brukt av Norge. Norge må jobbe for nasjonal og internasjonal lovgivning som skal beskytte mennesker mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter).

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

  • Søke å oppnå global nedrustning og en slutt på væpnet konflikt verden over.
  • Søke aktiv de-eskalering i nye konflikter av militær karakter for å unngå utfall slik som de mangeårige borgerkrigene i Syria og Libya.
  • Søke i pågående konflikter opprettelsen av store varige humanitære soner hvor sivilbefolkningen kan være beskyttet mot krigføring, så en totalkollaps av samfunnets fysiske og sosiale infrastruktur kan unngås, og enkelte næringer, utdanninginstitusjoner og helsevesenet kan fortsette å fungere mest mulig.
  • At sivilforsvaret skal til enhver tid ha pandemiberedskap (sanitet, medisinsk utstyr, masker/munnbind og lignende, samt trening i bruk av utstyret).