Energi

Eksport og eksportkabler

Innovasjon- og teknologipartiet er kritiske til utbyggingen av flere eksportkabler. Kostnader for utbygging av eksportkabler skal ikke overføres til forbruker. Regulering av krafteksport må innføres slik at forsyningssikkerheten eller prisnivå innad i Norge ikke trues av aggressiv eksport. Innovasjon- og teknologipartiet er kritisk til overnasjonal styring, og forholdet til ACER/energidirektiver fra EU skal avklares med en folkeavstemning.

Elektrifisering

Signalpolitiske ordninger som elektrifisering av sokkelen løser ikke klimakrisen, men fører til store problemer internt i Norge. Ineffektive grønnmalingstiltak må avsluttes. Det må likevel satses på grønn energi til der dette har dekning, og der dekning mangler må det bygges ut på en forsvarlig måte.

Energisparing

Det må legges bedre til rette for å igangsette tiltak både privat og offentlig. ENOVA-støtten bør økes og gulrot i stedet for pisk bør i større grad benyttes, men energi-ineffektive produkter og løsninger bør belastes med ekstra avgifter.

Kraftutbygging

Norge trenger mer energiproduksjon i fremtiden. Eksisterende vannkraft må oppgraderes og utbygges. Fornybar energi av ulike typer bør bygges ut der dette er lokalpolitisk forankret og godt utredet.

I forbindelse med kraftutbygging må naturen beskyttes mot ødeleggende inngrep. Ved eventuell driftsstans/avvikling av utbygd kraft skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet.

Alternative energikilder

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å legge til rette for å utrede muligheter for ulike energikilder, samt at det bevilges mer forskningsmidler til dette.

Kjernekraft

Innovasjon- og teknologipartiet mener at løsningen på verdens fremtidige energiproblem kan løses blant annet via kjernekraft. Vi vil:

  • Øke tildeling av midler til egen og internasjonal forskning på fusjon-kraftverk.
  • Øke tildeling av midler til egen og internasjonal forskning på fisjon-kraftverk.
  • Bygge kjernekraftverk i Norge som energisikkerhet og buffer for vannkraft og annenfornybar energi.
  • Bidra til global nedrustning av kjernevåpen ved å være en pådriver for gode incentiver til å bruke fissilt materiale fra gamle våpen som energikilde i kjernekraftverk.
  • Bidra til å forbedre internasjonale sikkerhets- og utredningskrav for å redusere risiko for skadevirkninger på natur og miljø.

Ny strømtariff

Innovasjon- og teknologipartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem (“effekttariff”) til de nye strømmålerne som er installert. Subsidiering av kraftkrevende industri kan fortsette under forutsetning av at overskudd fra virksomheten beskattes i Norge.

Private husholdninger skal ha et prisnivå på strøm der husholdninger med et strømforbruk opp til normalforbruk skal ha et pristak på strøm som ikke overskrider 25 % av normalpris, og hvor et strømforbruk utover normalt forbruk skal prises til markedspris. Innbyggerne er eierne av våre felles ressurser, og disse skal komme innbyggerne til gode.

Lovgivning og strømhandel

Den interne organiseringen av norsk kraftbransje bør endres. Effekten av liberaliseringen av kraftmarkedet må analyseres, utviklingen må om nødvendig reverseres til beste for norske innbyggere, natur og miljø.

Fjerning av elbil-privilegiene

Innovasjon- og teknologipartiet vil fjerne elbil-privilegiene (fordeler og subsidier). Innovasjon- og teknologipartiet vil gjøre det dyrere og mer tungvint å bruke fossilbil, slik at elbiler i stadig større grad vil erstatte fossilbiler, uten at den totale bilbruken går opp. Overskuddet fra bil- og veiavgifter skal brukes til å utvikle og bygge opp kollektivtransport.