Demokrati og samfunn

Grunnlag for politikk og samfunn

Innovasjon- og teknologipartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Innovasjon- og teknologipartiet tror på desentralisering av maktstrukturer slik at avgjørelser skjer på lavest mulig nivå med høy grad av selvbestemmelse og individuell innflytelse.

Innovasjon- og teknologipartiet ser på politisk prosess som en kontinuering utvikling der det ikke finnes ferdige løsninger eller absolutte sannheter. Politikk kan ta i bruk verktøy som ligner på metoder innenfor vitenskap og forskning for å komme frem til bedre løsninger enn dagens tilnærming.

Teknologi skal gi mer frihet og flere rettigheter, ikke økt kontroll og overvåkning.

Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Innovasjon- og teknologipartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Innovasjon- og teknologipartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Innovasjon- og teknologipartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

 • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
 • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Det representative demokratiet vi har i Norge i dag har forbedringspotensiale for å oppnå intensjonen om folkestyre. Innovasjon- og teknologipartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Innovasjon- og teknologipartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av åpenhet kan vi nemlig ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig.

I den grad private aktører skal forvalte ressurser og tjenester på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter offentlighetsloven. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 • Alle offentlige virksomheter skal ha tilgang på fagkompetanse som jobber dedikert med anskaffelser og implementering av IKT. Disse skal ha fagkompetanse på kundesiden og være nøytrale/habile.
 • Til enhver tid ha oversikt over bruk av underleverandører ved anskaffelse og drift av IT-systemer som behandler sensitive personopplysninger (gjennom databehandleravtaler).
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Gi bindende folkeavstemninger grunnlovsvern.
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer fysisk og/eller digitalt.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Begrense perioden folkevalgte kan sitte sammenhengende til to perioder, altså 8 år.
 • Innføre lavere lønn for politikere og folk i politiske toppjobber – maks 6 ganger grunnbeløpet.
 • Avskaffe sperregrensen.
 • Støtte minoriteter med retten til å holde folkeavstemning om økt autonomi og/eller nasjonal selvstendighet, der hvor det disse har gode historiske, geografiske og kulturelt etablerte grunnlag for slik selvstendighet.
 • Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.
 • Innovasjon- og teknologipartiet er imot generell bevæpning av politiet. Med bevæpning menes våpen. Pepperspray, batong og hund kommer ikke inn under bevæpning og vil være tillatt generelt for politi.
 • Utrede en endring i pressestøtten som vil gi individuelle frie journalister, samt små grupper av frie journalister, muligheten til å gjennomføre journalistisk arbeid uavhengig av etablerte nyhetsorganisasjoner.
 • At alle offentlige virksomheter skal tilrettelegge for at man på en enkel og trygg måte skal kunne sende varsler anonymt om kritikkverdige forhold i virksomheten. Dette skal behandles på en betryggende måte i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Endre grunnlovens § 4 slik at Kongens plikt til å bekjenne seg til en religion oppheves. Kongens eller dronningens tro eller livssyn bør være en privatsak. Erstatte «kongen» med «statsoverhode».
 • At statsstøtte til religion/livssynssamfunn bør avskaffes. Det skal derimot kunne søkes driftstilskudd på samme måte som andre ideelle organisasjoner for aktiviteter og tilbud.

Flytende demokrati

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Innovasjon- og teknologipartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Innovasjon- og teknologipartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at Vi skaper sin egen politikk ut fra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Innovasjon- og teknologipartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad. Tidligere avgjørelser gjort av Innovasjon- og teknologipartiet er alltid åpne for endringer.

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres. Innovasjon- og teknologipartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Innovasjon- og teknologipartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Innovasjon- og teknologipartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet.

Flytende demokrati i Norge må for øyeblikket fungere innenfor rammene som defineres av det representative demokratiet, men vi ønsker å gi folk en mulighet til å delta i utformingen av politikken også mellom valgene. Denne muligheten er ny, og er muliggjort av den teknologiske utviklingen. En annen fordel ved flytende demokrati er at det medfører en økt gjennomsiktighet i den politiske prosessen.

Kommunesammenslåing

Innovasjon- og teknologipartiet mener at kommunesammenslåing skal være frivillig og støttet av innbyggerne i alle de involverte kommunene med folkeavstemming. Tilsvarende med fylkessammenslåing. I forkant av slike avstemninger skal innbyggerne være saklig informerte om fordeler og ulemper både med sammenslåing og ingen sammenslåing.

Innovasjon- og teknologipartiet overlater til hvert enkelt lokallag å anbefale sammenslåing og/eller arrangering av folkeavstemning om det. Argumentet for dette er at det er så mange lokale hensyn å ta at det er lite hensiktsmessig, og direkte vanskelig, å være kun for eller kun imot kommunesammenslåing uten at en ender opp med å overstyre viktige lokale hensyn.

Antallet innbyggere i en eller flere kommuner er ingen begrunnelse for sammenslåing. Faktorer som er relevante for vurdering av sammenslåing er lokale forhold som boligmarked, boligmønster, arbeidsmarked, eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur. Dette må samles som ett sammenslått hensyn som ses opp mot behovet for å bygge en kommuneadministrasjon og kommunaldrift som er stor nok til å gi et fullverdig kommunalt tilbud til alle kommunens innbyggere.

Boligpolitikk

Innovasjon- og teknologipartiet vil endre husleieloven slik at det blir forbudt å diskriminere folk som er avhengig av offentlige ytelser.

Gjør det lovlig å bo i minihus og å bygge dem selv, så lenge de ikke er koblet til strømnettet og kloakk. Et hus på en henger eller «offgrid» skal det være lov å bygge og bo i, selv opp til 40 kvadratmeter, uten å søke stat eller kommune. Dette forutsetter at man har bruksrett eller tillatelse fra grunneier og at huset er mobilt i den grad at det kan transporteres langs vei eller vann uten permanente miljøkonsekvenser.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker å tillate huslån til båt, for ikke alle vil ha fast eiendom. Ved å gjøre det lettere å bo på sjøen, ønsker vi å bidra med å løse problemer med boligmangel.