åpen, fri, rasjonelL

«Teknologi skal gi mer frihet og flere muligheter,
ikke økt kontroll og overvåkning
«

Dine valg
Din fremtid

Vitenskap og teknologi
Skole og utdanning
Helse og sikkerhet
Natur og miljø
Industri og næringsliv
Frihet og rettigheter
Velstand og utvikling

Politikk

Partiprogram

Vi har et fast verdigrunnlag og et partiprogram under stadig utvikling

Om oss / kontakt

Informasjon

Vi har aktivitet over hele landet, se oversikt over organisasjon og våre tillitsvalgte

Medlemsforum

Digitalt demokrati

Vi praktiserer flytende politiske prosesser via vårt medlemsforum (kun for medlemmer)

forenklet programoversikt

Kjerneområder

Uten nye folk og nye tanker blir det ingen endringer. Vi ønsker å gjøre politikk i Norge mer tilgjengelig for folk flest, styrke individuelle rettigheter og tilrettelegge for et mer rettferdig samfunn for alle.

Demokrati og samfunn

Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell. Vi ønsker mindre sentralisert makt og mer innflytelse over egen hverdag.

Forsvar og selvforsyning

Nasjonalt militære styrker og evne til selvberging må forbedres. Samarbeid med nordiske naboer bør videreutvikles. Krigføring i utlandet bør unngås med mindre våre allierte ber om hjelp til rettmessig forsvar.

Innvandring og integrering

Vi skal være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser.

Kommunikasjon og infrastruktur

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

Kontanter og kryptovaluta

Din rett til å bruke dine penger slik du du selv ønsker er nødvendig for individuell frihet. Vi støtter lovfestet rett til bruk av kontanter og desentralisert kryptovaluta.

Individ og personvern

Grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og personvern må forsvares og styrkes. Kontroll- og overvåkningssamfunnet må bekjempes.

Helse og oppvekst

Det bør satses på forebygging og rehabilitering i samfunnet. Helsearbeidere må lokalt få mer faglig frihet og mindre administrativt stress. Unødvendig sentralisering med dårligere pasientsikkerhet som konsekvens bør stanses og reverseres.

Arbeid og økonomi

Nettverksbygging og digitalisering gjør helt nye former for produksjon, arbeid og utveksling mulig. Vi står for en fri og sosial økonomisk orden, som har utvikling og velferd for alle mennesker som mål.

AI og fremtid

Fremtiden kan bli fantastisk, men den kan også bli mørk. Kunstig intelligens vil på kort tid revolusjonere mange ulike samfunnsområder, og vi bør tilpasse oss og utnytte denne utviklingen på best mulig måte.

Skole og utdanning

Vi må sikre like rettigheter og muligheter for alle uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn. Skole og utdanning må tilpasses individuelle behov og fokusere mer på kreativitet og kritisk tankegang.

Natur og miljø

Vi må bygge et bærekraftig samfunn som ikke bidrar til ødeleggelse av natur og miljø, et samfunn som tilpasser energi- og ressursforbruk til et akseptabelt nivå.

Utenrikspolitikk

Vi ønsker et åpent samarbeid med alle demokratiske nasjoner, men er skeptiske til EU-medlemskap og deler av EØS-avtalen. Globalisering skal tjene felles velferd, ikke selskaper eller andre maktstrukturer.

Fiskeri og landbruk

Våre ressurser skal eies og forvaltes av folket, og vi skal høste ressurser på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Vi trenger utvikling av fiskeri- og landbruksnæringen for å sikre lavere priser, men samtidig opprettholde tilstrekkelig selvforsyning.

Kunnskap og kultur

Kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes. Åpen vitenskap og forskning setter oss fri og setter fart på utviklingen.

Industri og næringsliv

Et aktivt og konkurranseutsatt marked er bra for innovasjon og vekst. Dette støtter velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som helsetjenester og utdanning. Norsk industri bør nyte godt av særnorske forhold.

Energi

Nasjonal strømsikkerhet må forbedres, dagens markedsmodell må restruktureres. Norge bør bidra mer til forskning og utvikling for både fornybare energikilder og kjernekraft. Vi ønsker å reforhandle ACER og andre overnasjonale inngripende i norske interesser.

Piratbevegelsen

Høsten 2005 raste fildelingsdebatten i Sverige, blant annet i forbindelse med den høyprofilerte nettsiden The Pirate Bay, det politiske partiet Piratpartiet ble stiftet 15. desember 2005.

Spørsmål og svar


1

Er dere på venstre- eller høyresiden?

Vi er blokkuavhengige. Vi begrenser oss ikke til å tenke venstre eller høyre, rødt eller blått, dette er forvirrende og unødvendige merkelapper. Vi har en balansert ikke-autoritær tilnærming til å løse problemer og utvikle samfunnet sammen til beste for alle. Vi samarbeider godt med andre som deler vårt demokratiske humanistiske grunnsyn.

2

Hva står dere for?

Vi jobber for fri deling av kultur og kunnskap, ytringsfrihet, teknologisk innovasjon, ansvarlig fredelig utvikling, og vern om rettigheter. Vi kjemper mot korrupsjon, ødeleggelse av natur og miljø, rasisme og vold, samt alle aspekter av kontroll- og overvåkningssamfunnet. Vi ønsker mer makt til folket, og mindre til byråkrati og privilegert elite.

3

Hvorfor kaste bort en stemme på dere?

Ingen stemmer er bortkastet, hver eneste stemmer gir oss og deg mer innflytelse. Dersom ingen stemmer på andre enn etablerte aktører blir det ingen endringer.